Geotècnia Geòlegs Consultors, S.L.

Tlf: 934580489

Consultoria

Els nostres tècnics , amb una amplia experiència, estan especialitzats en Geotècnia, Hidrogeologia subterrània, Hidroquímica, i Medi Ambient i estan capacitats per resoldre les diferents problemàtiques que apareguin en el subsòl.

contador de visitas

 

Qui Som?

Geotècnia Geòlegs Consultors, S. L. es una empresa dedicada a la realització d’estudis de geologia aplicada fundada en l’any 1964.

Els àmbits d’actuació fonamentals són els estudis geotècnics i de mecànica dels sòls per a projectes de construcció d’edificis i obres públiques, carreteres i autovies, etc., així com els estudis hidrogeològics per a la prospecció d’aigua subterrània, projecte i construcció de pous, càlcul dels recursos hídrics, concessions, legalitzacions, drenatges, etc.

Els prop de 50 anys d’actuació ens han permès la realització de més de 15.000 estudis geotècnics i 5.000 estudis hidrogeològics realitzats majoritàriament al territori del Principat, la qual cosa ens dona un ampli coneixement de las diferents problemàtiques hidrogeològiques i geotècniques més habituals.

Geotècnia Geòlegs Consultors, S. L.disposa de maquinària pròpia per a la realització dels estudis i treballs de camp, així com de geòlegs àmpliament qualificats que, en tot moment, controlen els treballs de camp realitzats.

Els nostres estudis s’ajusten a las necessitats del projecte i al tipus de terrenys previstos, utilitzant, en cada cas, el tipus de maquinària més adequada i procurant, en tot moment, que el seu cost sigui raonable.

Com a pas previ a la realització d’un estudi és recomanable demanar un pressupost econòmic ajustat a les vostres necessitats i a les característiques geològiques de l’emplaçament.